Proves pilot de la tècnica d’injecció d’espuma i gel en el subsol per augmentar la capacitat d’extracció de fase lliure sobrenedant.

 

 

Marc conceptual

  • Necessitat de desenvolupar tecnologies que permetin incentivar la desorció / mobilització de l’hidrocarbur retingut en la zona no saturada, amb la fi d’eliminar/minimitzar l’existència de focus secundaris cap a les aigües.
  • Execució de proves pilot per a la implementació d’un sistema d’injecció d’espuma/gel en el medi.
  • Desenvolupament en Estació de Servei amb contaminació per gasolina i gasoil amb una elevada presència de fase lliure, tant en zona saturada com en no saturada.
  • Finançament i col·laboració amb l’empresa important del sector petroler.

Actuacions

  • Fase I: Caracterizació hidrogeològica.
  • Fase II: Instal·lació dels punts d’injecció i piezòmetres de control de l’assaig pilot.
  • Fase III: Prova pilot de mobilització/desorció d’hidrocarburs en zona no saturada.
  • Fase IV: Dimensionament i implementació de la tècnica més eficient a escala real.

Leave a Reply