Marc conceptual

 • Existència d’una contaminació per la presència de tancs soterrats de fuel.
 • Percolació majoritàriament vertical, i parcialment horitzontal, d’hidrocarburs en el subsol, afectant els diferents estrats del medi subterrani, tant en zona no saturada com en saturada.
 • Presència de fase lliure sobrenedant en les aigües subterrànies.
 • Presència de terres amb fibrociment.

Actuacions

– Fase I: retirada de tancs soterrats i excavació selectiva de terres.

 • Retirada de tancs; desgasificació, inertització i donada de baixa.
 • Excavació selectiva:

Gestió de 8,54 Tn de terres amb amiant.
Gestió de 220 Tn de runes (Terres Classe III- perillosos).
Gestió de 536,92 Tn de terres contaminades (Terres Classe II).

– Fase II: Sanejament de la zona saturada, per la presència de fase lliure tipus fuel.

 • Implementació d’un sistema d’extracció de fase lliure:

Extracció directa de fase lliure sobrenedant mitjançant cinta sinfin oleofílica tipo Abanaki.
Generació de cons de captació mitjançant bombament submergible elèctric.

Resultats

– Fase I: Tractament ZNS

 • Eliminació del focus primari (tancs) i secundari (terres en zona no saturada impregnades de fuel).
 • Verificació de sòls romanents, obtenint com a resultat valors superiors als establerts segons RD 9/2005.
 • Càlcul d’Anàlisi Quantitatiu de Risc Residual, certificant un risc acceptable per a la salut humana.

– Fase II: Tractament ZS

 • En funcionament, després de 6 meses d’actuació:

Reducció del gruix de FL al medi subterrani per sobre del 40 % respecte valors inicials.
Recuperació d’un volum de fuel superior a 600 litres.

Leave a Reply