Skip to main content

Tècniques de descontaminació

INJECCIÓ D’ESCUMA, MOUSSE 3D

 • Tècnica innovadora per al tractament d’aigües subterrànies, que s’utilitza en combinació amb altres tècniques de tractament In situ.
 • Bloqueja la migració de la ploma de contaminació al subsol.
 • Encapsulació del focus de contaminació al subsol.
 • S’arrossega el contaminant pel subsol fins als punts d’extracció.
 • Homogenitza les permeabilitats del subsol per optimitzar els tractaments en estrats de baixa permeabilitat.

BIOESTIMULACIÓ + BIOAUMENTACIÓ

 • Tècniques de bioremediació per tractar sòls, aigües subterrànies i superficials, In situ / Ex situ – On site.
 • Infiltració o Injecció de bioestimulants per al tractament de les aigües.
 • Biopila + Landfarming per als tractaments de sòls In situ / Ex situ.

EXTRACCIÓ MULTIFASE – MPE

 • Procediments per al tractament del subsol, sòls i aigües subterrànies, In situ / Ex situ – On site.

ESTABILITZACIÓ QUÍMICA

 • Metodologies per a tractament de metalls pesants en sòls, In situ / Ex situ – On site.

BARRERES REACTIVES PERMEABLES

 • Tècnica per a tractament del subsol In situ.

OXIDACIÓ QUÍMICA

 • Processos de tractament del subsol In situ / Ex situ – On site.
 • En condicions oxidants o reductores, ISCO – ISCR.

BOMBEIG I TRACTAMENT

 • Processos per tractar aigües subterrànies i superficials In situ.

SOIL VAPOR EXTRACTION (SVE)

 • Tècnica de tractament de sòls In situ / Ex situ – On site.

ATENUACIÓ NATURAL MONITORITZADA

 • Procés de control i seguiment de la degradació natural de la contaminació al subsol.

SPARGING

 • Tècnica de tractament d’aigües subterrànies In situ/Ex situ – On site.

RENTAT DE TERRES

 • Tècnica per al tractament de sòls, Ex situ – On site / Off site.

DESORCIÓ TÈRMICA

 • Tècnica per a tractament del subsol In situ

EXCAVACIÓ SELECTIVA

 • Procediments per tractar el sòl Ex situ – On site / Off site