Skip to main content

Aigües residuals

Amb l’objectiu de controlar la qualitat d’efluents provinents de sistemes de depuració d’aigües industrials, GEOAMBIENT realitza autocontrols d’aigües residuals oferint el servei de presa de mostres, anàlisi i redacció de l’informe corresponent. En funció dels resultats obtinguts, GEOAMBIENT fa les recomanacions adients per millorar-ne la qualitat de l’aigua.

ROSEAULIX és un mètode de tractament per filtració amb les plantes de la canya, destinat als lixiviats d’instal·lacions d’emmagatzematge de residus no perillosos.

Concebut sobre un principi natural, la depuració es du a terme per la simbiosi entre els bacteris i les plantes que creixen a la superfície del substrat, degradant la matèria orgànica i nitrogenada.

Els rendiments de depuració són de més del 95% en els paràmetres MES ,DQO, i Nitrogen total, permetent l’abocament de l’aigua al medi respectant la normativa vigent.

Mínim consum d’energia (baixa potencia instal·lada de 5 a 20 Kw).

Funcionament automàtic i control telemàtic (cap tècnic de camp permanent).

Un manteniment simplificat i similar a la gestió d’un espai verd.

 
 
1
1