Skip to main content

Fruit de la investigació duta a terme al laboratori de R + D de GeoAmbient, STABILISOL és una tècnica per estabilitzar químicament aquells sòls contaminats per metalls pesants. Amb els assajos de laboratori i, posteriorment, amb els assajos a escala pilot, s’han aconseguit seleccionar els diferents additius capaços de neutralitzar els contaminants.

STABILISOL pot arribar a rehabilitar emplaçaments amb un elevat volum de sòls contaminats a baix cost i alta eficàcia. En aquest sentit, STABILISOL redueix significativament la necessitat de gestionar terres a abocador, transformant residus perillosos en residus inerts valoritzables. Aquest gran estalvi econòmic en el tractament d’escòries, cendres de pirita o foneria i terres amb metalls pesats,  permet disminuir i diversificar la inversió necessària al afrontar aquest tipus de passius ambientals.

 
 
 
 
 
1
1