Marc conceptual

 • Presència d’una afecció per metalls pesats, hidrocarburs i organoclorats derivada d’abocament accidental.
 • Projecte íntegre de sanejament del total del medi subterrani, matrius sòl i aigua.

Actuacions

Projecte de millora ambiental:

 • Aigües: Sistema de Pump&Treat, complementat amb un Air Sparging.
 • Sòls: Sistema de Soil Vapor extraction complementat amb una excavació selectiva de les àrees focus, implicant el tractament de les terres insitu mitjançant biopila estàtica i estabilització de metalls per valorització en obra.
 • Control i seguiment de les aigües subterrànies amb periodicitat mensual.
 • Control i seguiment de la zona no saturada mitjançant mostreig de vapors amb periodicitat mensual.
 • Control i seguiment dels sistemes de tractament tant d’aigües com de vapors amb periodicitat mensual.
 • Presentació de resultats amb software QGIS sobre base de fotografia amb DRON.

Resultats

 • Complet sanejament del medi subterrani assolint valors inferiors als marcats per l’administració competent, així com els establerts segons Anàlisi Quantitatiu de Risc.
 • Fase d’excavació selectiva i tractament de terres en procés d’execució. Valors de reducció de contaminació de terres tractades superiors al 90%.
 • Actuacions d’excavació selectiva en 4 focus puntuals, 3 d’ells validats ja amb mostreig de sòls romanents.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1

Leave a Reply