Planta industrial SEVESO a Malgrat de Mar

Marc conceptual

-Planta industrial en actiu al litoral català. Emplaçament contaminat per fuel a causa de fuites d’antigues canalitzacions i tancs de fuel subterranis.

-Objectius: Eliminació del focus, excavació selectiva de terres impactades per hidrocarburs i eliminació de la fase lliure flotant.

Operacions dutes a terme

-Desmantellament i gestió de les antigues canalitzacions i tanc de fuel (focus).

-Primera fase d’excavació per retirar les cendres de pirita a estabilitzar, evitant la barreja de diferents tipologies de residu.

-Estabilització del talús d’excavació mitjançant pilotatge amb biga de coronació.

-Segona fase d’excavació per retirar i gestionar les terres impactades amb fuel i assolir el nivell freàtic: 800 t de terres impactades gestionades a abocador classe II.

-Promoure la mobilització del fuel cap al fons d’excavació, per poder bombejar la fase lliure mitjançant camió cisterna autoaspirant primer, mitjançant skimmer oleofílic amb bombeig i tractament després, i finalment mitjançant material absorbent oleofílic. S’han gestionat 8.000 kg d’emulsió de fuel.

Resultats obtinguts

-3 mesos d’operativa

-Eliminació total d’hidrocarbur en fase lliure.

-100% dels sòls romanents de l’excavació conformes, tant en metalls pesants com en TPH.

Leave a Reply