Emergència per accident de trànsit a la Ctra C-37 Pk. 54+400

Marc conceptual

-Accident de trànsit amb un camió cisterna amb trencament en un compartiment de 11.000l de gasoil

-Contaminació del sòl en el talús i zona boscosa adjacent, amb terrenys agrícoles

-Objectiu: Excavació a apilament temporal i posterior gestió a abocador classe II-No perillosos amb la màxima celeritat, evitant la dispersió del gasoil al subsòl i rieres properes

Operacions dutes a terme

-Coordinació dels mitjans d’emergència, contenció de la migració i identificació dels riscos

-Coordinació de l’excavació selectiva amb protecció civil, carreteres i bombers

-Desforestació de la zona afectada per l’abocament i gestió de la massa forestal (12 t)

-Mesura de volàtils mitjançant PID i mostreig del sòl

-Mostreig de les aigües superficials properes

-Volum total excavat i gestionat de 1.400 t

-Reconstrucció del talús de la carretera i els seus drenatges

-Rebliment i compactació amb terres d’aportació extern

Resultats obtinguts

-1 mes d’operativa el 2011

-Evacuació de la totalitat de les terres amb hidrocarburs

-100% de sòls romanents conformes

-No es va interrompre la circulació de la carretera

Leave a Reply