Estudi hidrogeològic a Sant Sadurní d’Anoia per un abastament agrícola

Problemàtica

– Disminució del nivell freàtic que provocava un problema d’abastament d’aigua per ús agrícola.

Objectius

– Propostes per optimitzar la xarxa d’abastament actual i/o determinar la necessitat d’ampliar el nombre de pous.

Actuacions

– Estudi del marc hidrogeològic.

– Inspecció i reconeixement de les característiques constructives dels pous existents.

– Mostreig i mesura dels paràmetres quantitatius i qualitatius de les aigües subterrànies.

Leave a Reply