Activitats potencialment contaminants (APC)  

Marc legal

-Directiva 2010/75/UE d’emissions industrials i sobre prevenció i control integrat de la contaminació (DEI), transposada al marc normatiu espanyol segons la Llei 5/2013 del 11 de Juny.

-És un informe de la qualitat del subsòl que ha de permetre comparar quantitativament l’estat actual en l’emplaçament, poder fer-ho de forma periòdica, així com en el moment del cessament definitiu de l’activitat. La seva execució està vinculada a la llicencia d’activitats en las instal·lacions potencialment contaminants del subsòl.

Contingut de l’informe base

-Caracterització de l’activitat

-Caracterització del subsòl

-Interpretació i valoració de resultats

-Programa de seguiment i control periòdic

Leave a Reply