Descontaminació en estació servei – Lliçà d’Amunt

Marc conceptual

-Antiga estació de servei en actiu, amb diversos episodis d’abocaments

-Substrat rocós amb nivells permeables i aqüífer semiconfinat

Paràmetres a tractar

-Afecció per hidrocarburs C5-C22, BTEX y MTBE en ZNS, ploma de fase lliure sobrenedant i fase dissolta en aqüífer superficial (4.000 m2)

Tractament

-Unitat ATEX de DPE per alt buit amb automatismes de seguretat, programable via GSM

-Filtració de vapors per carbó actiu, decantació-separació de la fase líquida i torre stripping

-Bioaugmentació en fases finals del projecte per a compostos recalcitrants

Resultats obtinguts

-Recuperació de 8 m3 de fase lliure, 5 t de COV en forma gas i tractament de 800 m3 d’aigües impactades

-Reducció en un 99% de les concentracions en aigües subterrànies i vapors del subsol

-Eliminació completa de la fase lliure

Termini

4 anys: Novembre 2011 – Desembre 2015

Leave a Reply