Descontaminació en estació servei – Sallent        

Marc conceptual

-Antiga estació de servei/taller – Construcció de nova estació servei

-Subsol al·luvial, substrat rocós impermeable i nivell d’aigua intermitent

Paràmetres a tractar

-2 focus en ZNS: hidrocarburs pesats tipus oli motor C21-C35 (900 m2) i semilleugers tipus gasoil C16-C21 (4.000 m2)

-Plomall de fase lliure amb barreja d’hidrocarburs

Tractament

-Excavació selectiva terres impactades en el focus i gestió a dipòsit controlat

-Instal·lació de sistema de drenatge i recollida de la fase lliure mediant pous d’extracció

-Rentat del sòl en ZNS en origen abocament mitjançant infiltració de surfactants

-Unitat de bombeig i tractament automàtica segons nivell d’aigua

-Bioestimulació poblacions bacterianes en fases finals del projecte

Resultats obtinguts

-Recuperació de 0,8 m3 de fase lliure i tractament de 300 m3 d’aigües impactades

-Eliminació completa de la fase lliure

-Reducció en un 99% de les concentracions dissoltes

Duració

1,5 anys: Agost 2012 – Desembre 2014

Leave a Reply