Retirada antics tancs soterrats a la Llagosta

 

Marc conceptual

  • Les instal·lacions objecte d’estudi, tenen una superfície total de 7.610 m2.
  • Afecció per hidrocarburs focus primari (tancs) i secundari (terres en zona focus alliberant fuel).
  • Retirada dels 2 antics tancs de fuel soterrats de 25 m3 de capacitat cadascun.
  • Runa amb presència de fibrociment
  • Superfície total d’excavació de 19x13m, uns 250 m2

Terres gestionades

33,03 Tn d’aigües amb hidrocarburs/hidrocarburs

8,54 Tn de terres amb amiant.

220 Tn de runa (Terres Classe III- perillosos).

536,92 Tn de terres contaminades (Terres Classe II).

 

Resultats

Els sòls romanents de l’excavació tenen concentracions per sobre del valor referència establert pel RD 9/2005.

Es realitza: Anàlisi Quantitativa de Risc romanent a l’emplaçament.

Leave a Reply