Planta industrial SEVESO a Malgrat de Mar

Marc conceptual

-Planta industrial en actiu al litoral català. Emplaçament contaminat per residus de diverses tipologies amb presència de materials amb amiant.

-Objectiu: Excavació amb gestió a abocador classe III-Perillosos d’aquelles zones amb moltes tipologies de residu barrejades. Triatge manual dels materials amb amiant en zones aptes per a això.

Operacions dutes a terme

-Investigació preliminar de l’abast de la contaminació per materials amb amiant (previsió de superfícies i volums)

-Diferenciació de zones a excavar i de zones a triar.

-Execució de la excavació i triatge.

-Volum manipulat: 3200 m3

-Volum amb triatge manual: >2200 m3

-Tonatge gestionat a abocador >840 t.

Resultats obtinguts

-2 mesos d’operativa.

-Evacuació de la totalitat de materials amb amiant.

-100% de sòls romanents conformes.

Leave a Reply