Planta industrial SEVESO a Malgrat de Mar

 

Marc conceptual

  • Planta industrial en actiu al litoral català. Emplaçament contaminat per fuel a causa de fugues d’antigues canalitzacions i tancs de fuel subterranis.
  • Objectius: Eliminació del focus, excavació selectiva de terres impactades per hidrocarburs i eliminació de la fase lliure flotant.

Tractament

  1. Desmantellament del focus de contaminació a antigues canalitzacions i tancs de fuel
  2. Primera fase d’excavació de cendres de pirita a estabilitzar, evitant barreja de les diferents tipologies de residu.
  3. Estabilització talud d’excavació mitjançant barrera de pilots amb biga de coronació.
  4. Segona fase d’excavació fins nivell freàtic per retirar i gestionar les terres impactades per fuel: 800 t gestionades a abocador classe II.
  5. Mobilizació del fuel fins fons d’excavació per bombejar fase lliure en tres etapes: camió cuba autoaspirant, skimmer oleofílic amb bombeig i tractament, i finalment mitjançant material absorbent oleofílic. Gestionats 8.000 kg d’emulsió de fuel.

Resutats

  • 3 mesos d’operativa
  • Eliminació total de l’hidrocarbur en fase lliure.
  • 100% dels sòls romanents de l’excavació conformes, tant en metalls pesats com en TPH.

Leave a Reply