Planta industrial SEVESO a Malgrat de Mar

 

Marc conceptual

  • Planta industrial en actiu al litoral català. Emplaçament contaminat per una antiga industria química d’elaboración d’àcid sulfúric a partir de la segona tostació de cendres de pirita.
  • Objectius: limitar la lixiviació de metalls pesats, evitant així la seva mobilització fins el nivel freàtic.

Actuacions

Paràmetres a tractar

  • Contaminació residu perillós i sol romanent, principalment per As y Pb.
  • Superficie afectada > 22.000 m2
  • Volumen tractat > 15.000 m3

Tractament

  • Tractament in situ: excavació amb cribat, extensió, estabilizació, reblert i compactació.
  • Finalització amb doble tractament superficial impermeable i pendents per la correcta gestió de les aigües d’escorrentia.

Resultats

  • 8 mesos d’operativa d’estabilització.
  • 100 % de sòls romanents conformes.
  • 100 % de sòls estabilitzats conformes (52 % amb concentracions de depòsit controlat de Classe I-Inerts, 48% amb concentracions de depòsit Classe II-No perillosos).

Leave a Reply