Investigació, anàlisi quantitativa de risc i verificació de sòls romanents, Barcelona

 

Marc conceptual

  • Projecte de nova construcció en una zona amb coneixement d’activitat històrica.
  • Es detecta concentracions d’hidrocarburs i metalls pesats al subsol per sobre dels nivells de referència.
  • Proposta de pla d’excavació d’una superfície de 141,83 m2 

Actuacions

  • Rebaix de tot el terreny afectat per l’edificació fins una cota de -0,40 m.
  • Excavació fins a una cota -2,20 m.
  • Volum de terres a excavar aprox. de 189,81 m3.
  • Direcció Ambiental d’Obra (DAO)
  • Gestió del transport i gestor final dels residus

Leave a Reply