Vessament de fuel a la xarxa pluvial de la A-2

 

Marc conceptual

  • Vessament de fuel afectant xarxa de pluvials que discorre pel voral de la N-II a Montmaneu.
  • Tram afectat de 900 m lineals de canalització aèria (300 m) i soterrada (600 m).

Resultats

  • Retirada de 5,6 Tn de residus sòlids
  • Retirada de 16 m3 d’aigües hidrocarburades

Procediment

  1. Delimitar àrea afectada
  2. Retirar sediments acumulats amb fuel de zones accessibles à Manualment / Excavadora giratòria
  3. Retirar els sediments amb fuel acumulats de zones no accessibles à Camions cuba / Bombes a pressió.
  4. Realització acopi temporal del residu sòlid.
  5. Presa de mostres del sòl romanent per verificar el sanejament realitzat.
  6. Transport i gestió final de tots els residus generats durant les actuacions de millora ambiental.

Leave a Reply