Skip to main content

Enkibio

Enki-Bio, un procés de tractament de lixiviats i efluents contaminats, desenvolupat per SERPOL, basat en la tecnologia de bioreactor de membrana (MBR).

La finalitat del procés: abocar aigua neta, respectant les normatives vigents, al medi natural. Per fer-ho, el dispositiu inclou dues etapes de tractament: tractament en dipòsits biològics –Enki-Bio– desenvolupant bacteris que “mengen” contaminacions com l’amoníac en aquest cas; la segona consisteix a separar l’aigua dels fangs generats en la primera fase mitjançant un procés d’ultrafiltració.

 
 
1
1