Category

R+D+i

SERPOL I GEOAMBIENT DESENVOLUPEN UN PROJECTE DE DESCONTAMINACIÓ DEL SUBSÒL DE R+D+i EN UNA FACTORIA D’AUTOMÒBILS REFERENT A NIVELL MUNDIAL.

By | R+D+i, Uncategorized | No Comments

SERPOL I GEOAMBIENT estan duent a terme en la col·laboració amb l’ENSEGID (École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable) els treballs de recerca i desenvolupament per a l’aplicació de la tècnica innovadora MOUSSE 3D en una factoria a Espanya que fabrica d’automòbils.

La tècnica de MOUSSE 3D s’està desenvolupant per a la descontaminació d’una contaminació històrica del subsòl per compostos organoclorats. Una tipologia de contaminant de gran dificultat de sanejament, per la seva llarga persistència en el medi, gran capacitat de migració dins els aqüífers i que pot arribar a generar greus problemes per a la salut humana.

“Els organoclorats són una família de compostos orgànics que contenen com a mínim un àtom de clor unit covalentment. Aquests productes químics típicament són anhídrids i normalment són més densos que l’aigua a causa del seu elevat contingut d’àtoms de clor, que tenen major pes atòmic. La forma més simple d’organoclorat són hidrocarburs clorats, els organoclorats de baix pes molecular com el cloroform, el diclorometà, el dicloroeté i el tricloroetà són emprats com a dissolvents. Molts plaguicides àmpliament utilitzats en l’agricultura foren organoclorats. Aquests inclouen el DDT, dicofol, heptaclor, endosulfà, clordà, mirex i pentaclorofenol. El seu ús ha estat dràsticament eliminat a la Unió Europea per aquests usos a causa de la seva elevada persistència en el medi ambient i a que són bioacumulables en el greix dels animals. Els bifenil policlorats (PCBs) s’utilitzen comunament com a aïllants elèctrics utilitzats i calor agents. El seu ús s’ha eliminat en gran part pels seus problemes sanitaris associats. Els alquens clorats són monòmers útils utilitzats en la preparació d’una varietat de materials. Per exemple, el clorur de vinil es polimeritza per formar el plàstic de policlorur de vinil o PVC.” (Wikipedia)

Les investigacions realitzades fins al moment, han permès identificar que el subsòl de l’emplaçament presenta una hidrogeologia complexa per a l’aplicació de tècniques convencionals de descontaminació dels organoclorats, donat que s’han arribat a detectat fins a 4 nivells d’aqüífers diferents amb connexions puntuals i règims diferenciats entre ells.

El subsòl està format per una intercalació d’estrats lenticulars de caràcter més permeable, i per tant, més favorables al pas de l’aigua, amb estrats de caràcter més impermeable, amb el que es configura un subsòl amb una hidrogeologia capritxosa que origina una multitud de vies preferencials de migració d’una hipotètica contaminació per organoclorats.

La tècnica innovadora de MOUSSE 3D té com a objectiu crear un encapsulament subterrani en 3 dimensions a la zona focus o origen de la contaminació, mitjançant la injecció a pressió d’una substància que permet segellar els diferents nivells d’aqüífer, aprofitant la pròpia estructura del subsòl, per evitar així la migració dels compostos contaminants fins a nivell més subterranis.

Un cop encapsulat el plomall de contaminació amb el segellament dels diferents nivells d’aqüífer, es podran aplicar tècniques de descontaminació molt més agressives sense el perill de dispersió de la contaminació per organoclorats.

SERPOL I GEOAMBIENT tenen previst enllestir l’aplicació d’aquesta tècnica MOUSSE 3D a principis del 2017, que combinada amb altres tècniques de descontaminació resoldrà definitivament la problemàtica existent al subsòl de la factoria des de la dècada dels 90.

HYBRÉAU, UNA INNOVACIÓ DE SERFIM DESCONTAMINACIÓ:

By | R+D+i | No Comments

ENERGIA RENOVABLE AL SERVEI DE LA DESCONTAMINACIÓ.

Serpol, Societat de SERFIM DESCONTAMINACIÓ, innova un cop més amb la creació de la primera unitat de descontaminació independent Hybréau ( “híbrid” i “aigua”) que opera amb un nou generador híbrid que combina energia solar i eòlica en el mateix equip.

Depenent de les condicions climàtiques, HYBRÉAU selecciona automàticament el mode d’operació més eficient en la generació d’energia: ja sigui solar o eòlica. Aquesta electricitat s’emmagatzema de 2 formes:

– A la bateria per garantir l’autonomia dels components electrònics,

– En la forma d’aire comprimit emmagatzemat en els tancs.

L’aire comprimit s’utilitza llavors per activar bombes pneumàtiques per extreure els contaminants en l’aigua subterrània (orgànics no aquosos / DNAPL).

Tot el procés es realitza de forma automàtica per tal d’optimitzar el funcionament de la unitat de descontaminació.

L’interès de Hybréau és la possibilitat d’instal·lar-en zones aïllades o la seva fàcil connexió als serveis de l’emplaçament.

Hybréau aviat serà instal·lada en una zona industrial (Borgonya-Franc-Comtat) per avaluar la quantitat d’energia i la quantitat de contaminants que es poden recuperar en les diferents estacions.

 

Autor: Albert Sabanès