All Posts By

Geoambient

ELS INFORMES BASE DE LA QUALITAT DEL SUBSÒL: NOVES EINES PER TAL DE MANTENIR UN CONTROL DE L’ESTAT DEL SUBSÒL DURANT I POSTERIORMENT A UNA ACTIVITAT INDUSTRIAL

De | Sols contaminés | Pas de commentaire

A finals del 2010, va aprovar-se la Directiva Europea 2010/75/UE de Emissions Industrials (DEI). Aquesta, va ser transposada a l’ordenament jurídic espanyol a través de la Llei 5/2013 , d’11 de juny que modifica la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

Aquesta normativa dictamina que “tota indústria que fabriqui, utilitzi o emeti alguna o algunes de les substàncies perilloses rellevants, entenent com a tals aquelles incloses al Reial Decret 9/2005 de 14 de gener de 2005, a la llista de metalls i metal·loides aplicables a Catalunya en matèria de sòls, a la llista de substàncies prioritàries en matèria d’aigües incloses al Reial Decret 60/2011, de 21 de gener i a la Directiva 2013/39/UE de 12 d’agost, al Reglament UE 850/2004, sobre contaminants orgànics persistents i les posteriors modificacions i/o a l’annex XIV del Reglament UE 1907/2006 relatiu al registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i mescles químiques, així com qualsevol altra substància que es consideri que genera un alt grau de preocupació d’acord amb la normativa comunitària en relació a la protecció del medi ambient i de la salut de les persones, ha de presentar l’informe base amb la primera renovació de l’autorització ambiental que tingui lloc després del 7 de gener de 2014. Igualment, haurà de presentar l’esmentat informe en el cas de que fabriqui, utilitzi o emeti les seves mescles, o els compostos que continguin les esmentades substàncies perilloses rellevants”.

Aquest informe base, ha de permetre comparar quantitativament l’estat de qualitat del subsòl actual de l’emplaçament, poder fer-ho de forma periòdica, així com en el moment de cessament definitiu de l’activitat potencialment contaminant. La seva execució està vinculada a la llicència d’activitats de les instal·lacions potencialment contaminants del subsòl.

Abans, si es detectava contaminació en el subsòl, al no haver-hi estudis del subsòl previs, era complicat discernir si la contaminació era antiga, recent, de l’antic propietari o del nou comprador. El procés de judicis i tribunals per saber qui era el causant del problema, i per tant el responsable de solucionar-lo, s’encallava en la justícia. Sovint l’herència eren passius ambientals, els anomenats Brownfields, degut a l’elevat cost que suposa descontaminar un emplaçament i que l’administració tampoc tenia la capacitat ni els medis per fer-ho.

Actualment, gràcies a la obligatorietat de realitzar els informe base, es disposa d’una “fotografia” de l’estat mediambiental del subsòl, per tal de restaurar-lo ràpidament si es detecten concentracions de compostos per sobre dels nivells genèrics de referència (NGR) que comportin un risc per a la salut humana o, en cas contrari, disposar d’una xarxa de punts de control per implantar un programa de seguiment periòdic, per tal d’assegurar que la qualitat del subsòl segueix sent correcta amb el pas dels anys d’activitat industrial, prevenció i control.

D’aquesta manera la nova normativa estableix l’obligació d’un monitoratge periòdicament als punts de control (piezòmetres per la zona saturada i captadors de vapors per la zona no saturada) en aquelles industries potencialment contaminants del subsòl evitant la proliferació futura d’un plomall de contaminació o de més passius ambientals, difícils de gestionar posteriorment al cessament de l’activitat causant.

GEOAMBIENT, com a consultora ambiental, té la capacitat, l’experiència i el know how, per tal d’assessorar en com realitzar un informe base considerant les particularitats de cada emplaçament, optimitzant els recursos, executar-lo de forma àgil i eficaç per presentar-lo a les administracions públiques amb la màxima qualitat i afavorir l’atorgament de l’autorització ambiental.

 

Autor: Mauro R. Rey

SERPOL I GEOAMBIENT DESENVOLUPEN UN PROJECTE DE DESCONTAMINACIÓ DEL SUBSÒL DE R+D+i EN UNA FACTORIA D’AUTOMÒBILS REFERENT A NIVELL MUNDIAL.

De | R+D+i | Pas de commentaire

SERPOL I GEOAMBIENT estan duent a terme en la col·laboració amb l’ENSEGID (École nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable) els treballs de recerca i desenvolupament per a l’aplicació de la tècnica innovadora MOUSSE 3D en una factoria a Espanya que fabrica d’automòbils.

La tècnica de MOUSSE 3D s’està desenvolupant per a la descontaminació d’una contaminació històrica del subsòl per compostos organoclorats. Una tipologia de contaminant de gran dificultat de sanejament, per la seva llarga persistència en el medi, gran capacitat de migració dins els aqüífers i que pot arribar a generar greus problemes per a la salut humana.

“Els organoclorats són una família de compostos orgànics que contenen com a mínim un àtom de clor unit covalentment. Aquests productes químics típicament són anhídrids i normalment són més densos que l’aigua a causa del seu elevat contingut d’àtoms de clor, que tenen major pes atòmic. La forma més simple d’organoclorat són hidrocarburs clorats, els organoclorats de baix pes molecular com el cloroform, el diclorometà, el dicloroeté i el tricloroetà són emprats com a dissolvents. Molts plaguicides àmpliament utilitzats en l’agricultura foren organoclorats. Aquests inclouen el DDT, dicofol, heptaclor, endosulfà, clordà, mirex i pentaclorofenol. El seu ús ha estat dràsticament eliminat a la Unió Europea per aquests usos a causa de la seva elevada persistència en el medi ambient i a que són bioacumulables en el greix dels animals. Els bifenil policlorats (PCBs) s’utilitzen comunament com a aïllants elèctrics utilitzats i calor agents. El seu ús s’ha eliminat en gran part pels seus problemes sanitaris associats. Els alquens clorats són monòmers útils utilitzats en la preparació d’una varietat de materials. Per exemple, el clorur de vinil es polimeritza per formar el plàstic de policlorur de vinil o PVC.” (Wikipedia)

Les investigacions realitzades fins al moment, han permès identificar que el subsòl de l’emplaçament presenta una hidrogeologia complexa per a l’aplicació de tècniques convencionals de descontaminació dels organoclorats, donat que s’han arribat a detectat fins a 4 nivells d’aqüífers diferents amb connexions puntuals i règims diferenciats entre ells.

El subsòl està format per una intercalació d’estrats lenticulars de caràcter més permeable, i per tant, més favorables al pas de l’aigua, amb estrats de caràcter més impermeable, amb el que es configura un subsòl amb una hidrogeologia capritxosa que origina una multitud de vies preferencials de migració d’una hipotètica contaminació per organoclorats.

La tècnica innovadora de MOUSSE 3D té com a objectiu crear un encapsulament subterrani en 3 dimensions a la zona focus o origen de la contaminació, mitjançant la injecció a pressió d’una substància que permet segellar els diferents nivells d’aqüífer, aprofitant la pròpia estructura del subsòl, per evitar així la migració dels compostos contaminants fins a nivell més subterranis.

Un cop encapsulat el plomall de contaminació amb el segellament dels diferents nivells d’aqüífer, es podran aplicar tècniques de descontaminació molt més agressives sense el perill de dispersió de la contaminació per organoclorats.

SERPOL I GEOAMBIENT tenen previst enllestir l’aplicació d’aquesta tècnica MOUSSE 3D a principis del 2017, que combinada amb altres tècniques de descontaminació resoldrà definitivament la problemàtica existent al subsòl de la factoria des de la dècada dels 90.

Autor: Arnau March

SERPOL AND GEOAMBIENT AT CONFERENCE “DECONTAMINATION OF INDUSTRIAL BROWNFIELDS”

De | Réhabilitation de sites industriels dégradés | Pas de commentaire

BRODISE INVITE SERPOL AND GEOAMBIENT (SERFIM DECONTAMINATION) LIKE SPEAKER AT CONFERENCE “DECONTAMINATION OF INDUSTRIAL BROWNFIELDSOPENING OF TECHINICAL DIALOGUE WITH SUPPLIERS IN BILBAO”

Search for innovative decontamination solutions for Bilbao, Trieste and Seixal

BRODISE. Brownfield Decontamination In Southern Europe

SERFIM DECONTAMINATION has been invited in July 2016 as a speaker at technical conferences organized by BRODISE of the European Union in the Horizon 2020 program.

The program is an action of coordination and support between 11 partners established in three countries (Spain, Italy and Portugal) to study the technical requirements to implement a future with innovative public procurement to give a new treatment to soil decontamination.

Brownfield sites typically refers to abandoned or underused industrial and commercial properties—such as old process plants, mining sites, and landfills—that are available but contain low levels of environmental contaminants that may complicate reuse or redevelopment of the land. Such sites represent a major environmental challenge, especially in developed countries that have seen the closing or abandonment of many industrial facilities in the past several decades.

Development on brownfield sites reduces the demand for undeveloped land for the construction of new energy facilities, thus helping to preserve green spaces, deserts and land carbon sinks.

Whatever the reason for environmental contamination, the removal or neutralization of pollutants is complex and necessary before people can inhabit these areas safely or wildlife can return.

In the southern Europe governments have several roles regarding historical brownfields, as are environmental regulators, planners, urban development and land use, and many holders of property rights of these soils. All this carries a serious responsibility that can drive them to assume the role of public purchaser of innovative solutions for the decontamination of soils, which can then be applied by them or by the subjects involved in the remediation.

Bilbao, Zorrotzaurre lived an era of industrial strength in the mid-sixties that was enhanced with the opening of Deusto canal by the Port of Bilbao, which was never completed.

In this scenario various industrial activities, mainly those related to port activity on both sides of the channel as well as other productive uses that were established in ancient Ribera de Deusto were consolidated.

However, the economic crisis of the 70 affected very significantly to this industrial network which thereafter began a gradual decline that resulted in the abandonment of part of industrial activity and the deterioration of living standards of the area as consequence of aging buildings and public and private spaces.

DECONTAMINATION SERFIN brings all his experience in this project, in order to design and implement a decontamination technique can be effective in this case and other similar cases.

 

Autor: Albert Sabanès

ADJUDICACIÓ A GEOAMBIENT DE L’ESTUDI HIDROGEOLÒGIC A L’ENTORN DE LES COVES DEL TOLL

De | Hydrogéologie | Pas de commentaire
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA CONJUNTAMENT AMB EL MUSEU DE MOIÀ HAN ADJUDICAT A GEOAMBIENT LA REALITZACIÓ DE L’ESTUDI HIDROGEOLÒGIC A L’ENTORN DE LES COVES DEL TOLL.

 

GEOAMBIENT és finalment la consultoria geològica escollida per a realitzar l’estudi hidrogeològic a l’entorn de les Coves del Toll per evitar les inundacions interiors en períodes de pluja.

Es tracta d’un estudi hidrogeològic que fa temps que el Museu de Moià i els responsables de les Coves del Toll estaven esperant, donat que les inundacions provoquen danys severs sobre el patrimoni arqueològic de les coves, així com sobre les instal·lacions existents al seu interior.

Les Coves del Toll són unes coves prehistòriques situades al municipi de Moià, al Moianès. Es divideixen en dos sectors: la galeria sud (108 m), zona ocupada per l’home prehistòric, i la galeria est (80,55 m), que voreja sobre un curs fluvial intermitent. En total fan 1.148 m de profunditat, no obstant això la part visitable, en forma d’ela, és de 180 m.

És una de les coves prehistòriques d’Europa més rica en fauna del Quaternari, durant les glaciacions würmianes. S’hi han trobat restes fòssils d’hipopòtamrinocerontós de les caverneslleóhienabou primitiu, isard, etc. També s’han descobert restes d’un foc i d’alguns estris de sílex corresponents al Mosterià, les quals demostren la presència humana de l’home Neandertal durant el Paleolític Mitjà (entre 100.000 i 40.000 anys d’antiguitat).

Les troballes, relatives a l’Epipaleolític, al Neolític i a l’Edat de Bronze, mostren canvis en l’activitat dels pobladors. S’hi va trobar un individu masculí i robust, no gaire alt i branquimorf, de tipus alpí, del qual s’ha trobat l’enterrament i que s’acompanya d’un fermall metàl·lic d’origen centreeuropeu.

La campanya d’aquest any a les Coves del Toll (Toll i Teixoneres), a Moià, que duen a terme l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i el CENIEH (Centre Nacional d’Investigació de l’Evolució Humana) ha estat molt productiva i rellevant des del punt de vista científic.

A la gran quantitat de restes d’animals i eines de pedra de l’època neandertal que s’han recuperat, s’hi ha d’afegir la dent i un fragment de parietal d’un nen Neandertal que va viure a la Cova de les Teixoneres fa 50.000 anys.

Troba més informació AQUÍ

La gran importància de les Coves del Toll per a la recerca antropològica, es traspassa també sobre l’estudi hidrogeològic i per aquest motiu s’ha estructurat en les següents fases de treball:

  1. Recerca dels antecedents bibliogràfics i informes tècnics locals i regionals, sobre les Coves del Toll, el seu entorn i la zona de la capçalera de la conca del Llobregat.
  2. Realitzar un reconeixent geològic del camp. Realització de cartografia de la zona d’estudi. Anàlisis petrològic de la terrassa de la trompa de l’elefant que ha deixat la darrera 
riuada. Estudi de la conca i torrents de capçalera.
  3. Realitzar una prospecció geofísica amb tomografia elèctrica que ens permeti conèixer per on circula el riu subterrani i si té noves entrades, a més de la ja coneguda de l’avenc del Bassot, per determinar la seva geometria i el potencial hidrogeològic.
  4. Determinar el cabal a la sortida del riu subterrani a la surgència mitjançant la instal·lació d’un sistema de mesura fix.
  5. Elaboració de la memòria amb els resultats obtinguts, amb les conclusions i les propostes d’actuació per prevenir futures inundacions al jaciment o propostes per tal de conèixer amb major detall el sistema hidrogeològic de les Coves del Toll.

 

GEOAMBIENT preveu desenvolupar tot aquest pla de recerca fins a principis del 2017, amb l’objectiu d’assolir els coneixements suficients per conèixer el funcionament hidrogeològic del sistema d’aqüífers que engloben les Coves del Toll.

 

Autor: Albert Sabanès

HYBRÉAU, UNA INNOVACIÓ DE SERFIM DESCONTAMINACIÓ:

De | R+D+i | Pas de commentaire

ENERGIA RENOVABLE AL SERVEI DE LA DESCONTAMINACIÓ.

Serpol, Societat de SERFIM DESCONTAMINACIÓ, innova un cop més amb la creació de la primera unitat de descontaminació independent Hybréau ( “híbrid” i “aigua”) que opera amb un nou generador híbrid que combina energia solar i eòlica en el mateix equip.

Depenent de les condicions climàtiques, HYBRÉAU selecciona automàticament el mode d’operació més eficient en la generació d’energia: ja sigui solar o eòlica. Aquesta electricitat s’emmagatzema de 2 formes:

– A la bateria per garantir l’autonomia dels components electrònics,

– En la forma d’aire comprimit emmagatzemat en els tancs.

L’aire comprimit s’utilitza llavors per activar bombes pneumàtiques per extreure els contaminants en l’aigua subterrània (orgànics no aquosos / DNAPL).

Tot el procés es realitza de forma automàtica per tal d’optimitzar el funcionament de la unitat de descontaminació.

L’interès de Hybréau és la possibilitat d’instal·lar-en zones aïllades o la seva fàcil connexió als serveis de l’emplaçament.

Hybréau aviat serà instal·lada en una zona industrial (Borgonya-Franc-Comtat) per avaluar la quantitat d’energia i la quantitat de contaminants que es poden recuperar en les diferents estacions.

 

Autor: Albert Sabanès

PREMIÈRE IMPLANTATION À L’ÉTRANGER POUR LE GROUPE LYONNAIS SERFIM

De | Réhabilitation de sites industriels dégradés | Pas de commentaire
Dirigé par Guy Mathiolon, le groupe lyonnais SERFIM vient d’effectuer sa première opération de croissance externe à l’international. Il s’agit d’un bureau d’études basé près de Barcelone doté de compétences pointues en matière de dépollution. Une acquisition qui pourrait bien être suivie d’autres…
Guy Mathiolon,

Président de SERFIM.

Malgré sa taille conséquente et ses 1.600 salariés et ses 233 millions d’euros de chiffred ‘affaires, le groupe lyonnais SERFIM qui rassemble sous la forme d’un holding pas loin de vingt-deux société dotées d’une large palette d’activités, n’avait pas encore franchi le pas d’une implantation hors de l’Hexagone.

Les nombreux marchés internationaux qu’il avait emporté, de la Nouvelle Zélande, à l’Espagne étaient traités à partir de la région Rhône-Alpes.

Changement de stratégie pour le président du groupe, Guy Mathiolon : il vient de procéder à sa première opération de croissance externe, très précisément en Catalogne.

Rien de spectaculaire puisqu’il s’agit d’un bureau d’études de six personnes basé près de Barcelone, en Catalogne, GEOAMBIENT mais aux compétences pointues car spécialisé dans la dépollution des sols.

Une entreprise que connaît bien le groupe puisqu’il a travaillé avec lui à travers sa filiale SERPOL. Son expérience et sa forte implantation en Espagne a fait de cette société en 2014 un relais de SERPOL, une des entreprises de la holding SERFIM, spécialiste de la dépollution de sites en France. »

Les deux sociétés ont ainsi participé à un grand projet de dépollution sur un site industriel situé entre Gérone et Barcelone.

L’objectif de ce chantier : dépolluer et réhabiliter un site encore en activité. La problématique est alors particulièrement complexe : il s’agit de stopper la contamination des nappes phréatiques due à l’infiltration d’eaux de pluie dans près de 15.000 m3 de cendres de pyrites chargées en métaux lourds.

SERPOL met alors au point un procédé totalement innovant : incorporer directement dans les sols un sous-produit revalorisé à base d’oxydes de calcium pour bloquer les polluants. La technique utilisée in situ permet, quant à elle, d’éviter de générer des poussières toxiques au moment du traitement.

Dans le même temps, une grande opération de désamiantage plein air est menée sur une zone du site, où près de 2.000 tonnes de déchets potentiellement amiantés ont été enterrés.

Ce projet réalisé avec GEOAMBIENT « a permis aux équipes françaises d’exporter leur savoir-faire en collaboration avec l’équipe catalane, créant ainsi un nouvel essor à l’international pour le GROUPE SERFIM », explique la direction du groupe.

Il s’agit donc avec l’incorporation de ce bureau d’études d’implanter ces compétences au sein du groupe, tout en développant les activités de SERFIM en Espagne.

 

Autor: Albert Sabanès – Alain Dumestre